ΜΕΝΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος, για τη σύνδεση νέου Σημείου Παράδοσης στο Δίκτυο Διανομής αερίου υποβάλλει αίτημα στον Διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

Η υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης πραγματοποιείται μέσω των επίσημων τρόπων επικοινωνίας (πατήστε εδώ).

Εντός είκοσι μίας (21) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή της Αίτησης Σύνδεσης, και ενώ έχει ήδη διενεργηθεί η τεχνική αυτοψία, ο Διαχειριστής είτε αποστέλλει Προσφορά Σύνδεσης, είτε ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την απόρριψη της Αίτησης Σύνδεσης.

Η απόρριψη της αίτησης είναι πλήρως αιτιολογημένη, εξηγώντας πως συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους :

α) η Αίτηση Σύνδεσης δεν είναι πλήρης εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας

β) δεν πληρούνται αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια, καθώς και μέτρα διαχείρισης δυναμικότητας

γ) η εγκατάσταση για την οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Σύνδεσης βρίσκεται εκτός των περιοχών του Προγράμματος Ανάπτυξης και των μελλοντικών επεκτάσεων του Δικτύου του Διαχειριστή

δ) υφίσταται κορεσμός του υφιστάμενου Δικτύου

Η απόρριψη της Αίτησης Σύνδεσης είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη σύμφωνα με τα ανωτέρω και να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει επανεξέταση της Αίτησης Σύνδεσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του την απορριφθείσα Αίτηση Σύνδεσης στο μελλοντικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής.