Φόρμα Βιογραφικού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς την Εταιρεία μας και θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας Α.Ε.» (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), που εδρεύει στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 256 και Γληνού 7 (ΑΦΜ 099771679, τηλ. 2310-584000) σας ενημερώνει:

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα που μας υποβάλλετε συλλέγονται και θα τύχουν επεξεργασίας από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τυχόν προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα) που συλλέγονται, επεξεργάζονται σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη νομιμοποιητική βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να τηρούμε το βιογραφικό σας σημείωμα ή συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η αξιολόγησή σας ως υποψηφίου σε πιθανή διενέργεια διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Περαιτέρω Επεξεργασία

Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία.

Αποδέκτες

Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε:

  • Να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος.
  • Να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα.
  • Να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και
  • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία.
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας].

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και δεν καταρτίζει προφίλ.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2310/584-000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@edathess.gr. (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO)

Διακράτηση Δεδομένων

Το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να τηρηθεί στο αρχείο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ωστόσο, με τη δική σας ρητή συγκατάθεση, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα τηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα στο αρχείο της για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που παρουσιαστούν μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Στο τέλος αυτής της περιόδου ή σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας πριν την επέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί.