Αγορά

ΜΕΝΟΥ

Βασικός ρόλος της Εταιρείας, είναι η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και η διανομή του μέσα από το δίκτυό της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρεία, μέσω των υποδομών επικοινωνίας που διαθέτει, αποσκοπεί να διατηρεί άριστες σχέσεις με την αγορά και το ευρύτερο περιβάλλον, αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει.

Μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διαθέτει, παρέχει συνεχείς υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, προς τους φορείς της αγοράς του φυσικού αερίου.