Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

ΜΕΝΟΥ

Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ 3727/Β’/12.08.2021) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1429/22.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020) καθορίστηκε το Απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το Τιμολόγιο Διανομής για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2019-2022.

 

Για το έτος 2021, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0103554

0,3740376

CNG

0,0009344

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001590

1,4965317

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0105551

0,4314291

CNG

0,0007418

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001535

1,7252177

 

Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο εντάσσονται οι Πελάτες με βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.  Oι εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG) εντάσσονται στο τιμολόγιο CNG.

Για τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα και τη Χρέωση Δυναμικότητας:

Α. Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Μετρητή φυσικού αερίου σε kWh/h.

Β. Για τα ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται στον αντίστοιχο υπολογισμό η δήλωση-δέσμευση δυναμικότητας του Χρήστη Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης σε kWh/h, στο σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης Χρήσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 18 Παρ. 1 (Α) του Κανονισμού Τιμολόγησης «Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο το Σημείο Παράδοσης εκπροσωπείται από Χρήστη Διανομής και ισχύει η Σύμβαση Χρήσης.». Για την εφαρμογή της διάταξης, η Χρέωση Δυναμικότητας ανάγεται σε ημερήσια χρέωση, και εφαρμόζεται για τις ημέρες κατά τις οποίες το Σημείο Παράδοσης εκπροσωπείται από Χρήστη Διανομής και είναι σε ισχύ η Σύμβαση Χρήσης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται τόσο σε ωρομετρούμενα, όσο και μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης.

Οι υπολογισμοί των χρεώσεων γίνονται με στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία, και οι τελικές χρεώσεις στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά ψηφία σε €.

Ο υπολογισμός της χρέωσης δυναμικότητας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Σημείο Παράδοσης, με βάση τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα, θεωρώντας για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, ως ονομαστική θερμογόνο δύναμη 11,15 kWh/Nm3.

 

Παρακάτω, αναφέρονται οι προηγούμενες Αποφάσεις Έγκρισης Τιμολογίων 346/2016 και 347/2017.

                                                                                                     

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016 (ΦΕΚ444/Β΄/15.02.2017).