Επικουρικές

ΜΕΝΟΥ

Επικουρικές Υπηρεσίες

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-14/2023 (ΦΕΚ Β΄4391/07.07.2023), εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντίστοιχες χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο Διαχειριστής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ νέο Κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα εγκριθέντα με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-14/2023.

Υπηρεσία (α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής:

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ €

 

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

 

G4 / GRU10

 

1.324,89

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

G6 / GRU10

 

1.413,23

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 3

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1.786,55

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1.802,95

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

2.048,83

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

3.714,43

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  2 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

802,76

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

24,77

0%

24,77

30,71

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

425,31

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

195,24

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

100%

 

0,00

 

0,00

 *Έκπτωση 100% - Ενεργοποίηση εντός 60 ημερών από την κατασκευή του Σημείου Παράδοσης

Στις περιπτώσεις 1 έως 6 για κάθε επιπλέον μέτρο του παροχετευτικού αγωγού και της παροχετευτικής στήλης πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, υφίσταται επιπλέον χρέωση 24,77€ πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση τοποθέτησης βάνας στη διακλάδωση της παροχετευτικής στήλης των περιπτώσεων 1 έως 6 υφίσταται επιπλέον χρέωση 13,78€ πλέον ΦΠΑ.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ €

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

G4 / GRU10

1.232,34

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G6 / GRU10

1.303,70

100%

0,00

0,00

 

Περίπτωση 3

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1.567,01

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1.567,01

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

1.705,28

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

2.210,99

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

567,69

100%

0,00

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

22,75

0%

22,75

28,21

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

434,76

100%

0,00

0,00

 

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

198,10

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

100%

0,00

0,00

 *Έκπτωση 100% - Ενεργοποίηση εντός 60 ημερών από την κατασκευή του Σημείου Παράδοσης

Στις περιπτώσεις 1 έως 6 για κάθε επιπλέον μέτρο του παροχετευτικού αγωγού και της παροχετευτικής στήλης πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, υφίσταται επιπλέον χρέωση 22,75€ πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση τοποθέτησης βάνας στη διακλάδωση της παροχετευτικής στήλης των περιπτώσεων 1 έως 6 υφίσταται επιπλέον χρέωση 13,78€ πλέον ΦΠΑ.


Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

87,66 €

87,69 €

G6

124,66 €

124,69 €

G10

174,66 €

174,69 €

G16

274,66 €

274,69 €

G25

374,66 €

374,69 €

Διορθωτής όγκου PTZ με τηλεμέτρηση

862,16 €

862,19 €


Υπηρεσία (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Δεν υπάρχει χρέωση


Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

87,66 €

87,69 €

G6

124,66 €

124,69 €

G10

174,66 €

174,69 €

G16

274,66 €

274,69 €

G25

374,66 €

374,69 €

PTZ με τηλεμέτρηση

862,16 €

862,19 €


Υπηρεσία (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


Υπηρεσία (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


Υπηρεσία (ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Υπηρεσία (ζ) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Διακοπής

Κόστος Διακοπής

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

20,83 €

20,81 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

27,20 €

27,03 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)

22,24 €

22,21 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)

28,60 €

28,43 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της Εταιρείας)

23,99 €

24,01 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της Εταιρείας)

30,36 €

30,23 €

 

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Επανενεργοποίησης

Κόστος Επανενεργοποίησης

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

22,16 €

22,19 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα

Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)

28,53 €

28,40 €

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής)

22,16 €

22,19 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με αίτημα Χρήστη Διανομής)

28,53 €

28,40 €

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με Πρωτοβουλία της Εταιρείας)

22,16 €

22,19 €

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή

με Πρωτοβουλία της Εταιρείας)

28,53 €

28,40 €

 

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Αποσύνδεσης

Κόστος Αποσύνδεσης

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

104,28 €

104,27 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα 

104,28 €

104,27 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)*

804,21 €

803,74 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)*

964,21 €

963,74 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)*

1.084,21 €

1.083,74 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

201,83 €

200,41 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση
•Σφράγισμα βάνας και αφαίρεση μετρητή
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

34,48 €

34,47 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

34,48 €

34,47 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

724,44 €

724,20 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

884,44 €

884,20 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

1.004,44 €

1.004,20 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας

132,03 €

130,61 €

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού   

462,08 €

460,66 €

•Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή
•Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή

34,98 €

34,97 €

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM

34,48 €

34,47 €

 
 

* Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του ανυψωτικού μηχανήματος στον τόπο του έργου, η χρήση του μηχανήματος σε οποιοδήποτε ύψος του κτιρίου από εξειδικευμένο οδηγό, η συντήρηση, η φθορά και η απομάκρυνση του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Κόστος Επανασύνδεσης

Κόστος Επανασύνδεσης

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

101,12 €

100,88 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα 

101,12 €

100,88 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)

801,06 €

800,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)

961,06 €

960,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)

1.081,06 €

1.080,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά

198,68 €

197,02 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή Επέμβαση
•Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας & αφαίρεση μετρητή
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

26,69 €

26,45 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

26,69 €

26,45 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

716,66 €

716,18 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

876,66 €

876,18 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

996,66 €

996,18 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

124,25 €

122,59 €

Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού   

479,55 €

477,89 €

•Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή
•Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή

27,19 €

26,95 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM

26,69 €

26,45 €

 
 

Υπηρεσία (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:

Χωρίς χρέωση


Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τύπος Μετρητή

Κόστος

Κόστος

G4

45,49 €

45,52 €

G6

58,68 €

58,70 €

G10

80,84 €

80,89 €

G16

80,84 €

80,89 €

G25

80,84 €

80,89 €

G40

80,84 €

80,89 €

G65 (Diaph)

93,58 €

93,33 €

G65 (T/R)

259,94 €

259,69 €

G100 (T)

270,08 €

269,83 €

G100 (R)

285,30 €

285,05 €

G160

310,66 €

310,41 €

G250

361,38 €

361,13 €

G400

412,10 €

411,85 €

G650

462,82 €

462,57 €

G1000

614,98 €

614,73 €

G1600

716,42 €

716,17 €

G2500

2.085,86 €

2.085,61 €

 
 

 


Υπηρεσία (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:

Χωρίς χρέωση


Υπηρεσία (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:

Χωρίς χρέωση

 


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.