Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Προ-Επιλογή Προμηθευτών, Παροχών Υπηρεσιών & Εργοληπτικών Εταιρειών

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. έχει θεσπίσει και διαχειρίζεται Συστήματα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Εργοληπτών, Προμηθευτών Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια των εν λόγω Συστημάτων είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσω των συστημάτων προεπιλογής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ επιδιώκει την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Στρατηγικών Προμηθευτών για την εκτέλεση έργων δικτύου φυσικού αερίου, για την προμήθεια υλικών δικτύου φυσικού αερίου και για την παροχή υπηρεσιών. Το παρόν σύστημα διασφαλίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων της προεπιλογής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μητρώο Στρατηγικών Προμηθευτών περιλαμβάνει τους Πίνακες Εργοληπτών, τους Πίνακες Προμηθευτών  και τους Πίνακες Παρόχων Υπηρεσιών.

Α] Οι Πίνακες Στρατηγικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΕ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Έργων:

 1. Κατασκευή εναέριων παροχετευτικών στηλών (Riser)
 2. Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών αγωγών (Service line)
 3. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε πολυαιθυλένιο 4 bar
 4. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε χάλυβα 4 και 19 bar
 5. Συντήρηση και παρακολούθηση δικτύων και συστημάτων παροχέτευσης

Β] Οι Πίνακες Στρατηγικών Προμηθευτών Υλικών Δικτύου (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου:

 1. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΡΕ SDR11 κίτρινου χρώματος
 2. Μετρητές Μεμβράνης Φυσικού Αερίου
 3. Μειωτές Πίεσης Φυσικού Αερίου
 4. Βάσεις στήριξης (μένσολες) και σύνδεσμοι Μετρητών Φυσικού Αερίου
 5. Ερμάρια από Φαϊμπεργκλας
 6. Παροχετευτικές Σέλλες Πολυαιθυλενίου
 7. Σφαιρικές βάνες Πολυαιθυλενίου

Γ] Οι Πίνακες Στρατηγικών Παρόχων Υπηρεσιών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου
 2. Υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και Υλικών δικτύου Φυσικού Αερίου
 3. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συντηρητή
 4. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Εταιρικών Οχημάτων
 5. Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Τα πλήρη κείμενα των ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ διατίθενται από την Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αντιστοιχεί στο Σύστημα Προεπιλογής για το οποίο ενδιαφέρονται χρησιμοποιώντας την εξής κωδικοποίηση: ΣΠΕ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)., ΣΠΠ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΠΠΥ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους. Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέα. 

Σημείο Επαφής : 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

Υπόψιν: Διεύθυνσης Προμηθειών

Αξιολόγηση και Προεπιλογή Προμηθευτών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: qualification@edathess.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2310 584000

 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. ενδιαφέρεται επίσης να γνωρίσει επιχειρήσεις και για λοιπές προμήθειες / υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία. Η αίτηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.