Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.edathess.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Προ-Επιλογή Προμηθευτών, Παροχών Υπηρεσιών & Εργοληπτικών Εταιρειών

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. έχει θεσπίσει και διαχειρίζεται Συστήματα Προεπιλογής και Κατάταξης Προμηθευτών, Εργοληπτών και Παρόχων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 53 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι αρχικές ανακοινώσεις για (υλικά δικτύου φυσικού αερίου) και (έργα δικτύου φυσικού αερίου) για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής δημοσιεύτηκαν την 31/10/2007 στην Ε.Ε., και την 7/11/2007 στον ελληνικό τύπο και στην ΕτΚ, ενώ η αρχική ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής για παρόχους υπηρεσιών δημοσιεύτηκε την 04/07/2012 στην Ε.Ε., και την 6/7/2012 στον ελληνικό τύπο και στην ΕτΚ . Η διάρκεια του συστήματος είναι τουλάχιστον τριετής και ανανεώνεται ετησίως.

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσω των συστημάτων προεπιλογής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ επιδιώκει την κατάρτιση και τήρηση μητρώου των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων για την προμήθεια υλικών δικτύου φυσικού αερίου, για την εκτέλεση έργων δικτύου φυσικού αερίου και για την παροχή υπηρεσιών. Το παρόν σύστημα διασφαλίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων της προεπιλογής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μητρώο των οικονομικών φορέων περιλαμβάνει τους Πίνακες Προμηθευτών, τους Πίνακες Εργοληπτών και τους Πίνακες Παρόχων Υπηρεσιών.

Οι Πίνακες Προμηθευτών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Αγαθών:

 1. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΡΕ SDR11 κίτρινου χρώματος
 2. Μετρητές Φυσικού Αερίου
 3. Μειωτές Πίεσης Φυσικού Αερίου
 4. Βάσεις στήριξης (μένσολες) και σύνδεσμοι Μετρητών Φυσικού Αερίου
 5. Ερμάρια από Φαϊμπεργκλας
 6. Παροχετευτικές Σέλλες Πολυαιθυλενίου
 7. Σφαιρικές βάνες Πολυαιθυλενίου

Οι Πίνακες Εργοληπτών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΕ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Έργων:

 1. Κατασκευή εναέριων παροχετευτικών στηλών (Riser)
 2. Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών αγωγών (Service line)
 3. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε πολυαιθυλένιο 4 bar
 4. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε χάλυβα 4 και 19 bar
 5. Συντήρηση και παρακολούθηση δικτύων και συστημάτων παροχέτευσης

Οι Πίνακες Παρόχων Υπηρεσιών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Υπηρεσιών:

 1. Την Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου
 2. Την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και Υλικών δικτύου Φυσικού Αερίου
 3. Τις Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συντηρητή
 4. Τις Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Εταιρικών Οχημάτων
 5. Την Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Τα πλήρη κείμενα των ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ διατίθενται από την Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός τους, αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους. Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέα. 

Σημείο Επαφής : ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Υπόψιν: Διεύθυνσης Προμηθειών
Τομέας Διαχείρισης Επιλογής και Κατάταξης Προμηθευτών
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2310 584000

Για λοιπές προμήθειες / υπηρεσίες /έργα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταχώρηση τους στις VENDOR LIST συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Η αίτηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέα.