Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Νομοθεσία

ΜΕΝΟΥ

 

Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον, με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από οποιαδήποτε ενεργειακή δραστηριότητα Μεταφοράς, Παραγωγής και Εμπορίας, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η εισαγωγή και εμπορία, μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ρυθμίστηκε αρχικά με τον Νόμο 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/06.12.1995).

Σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές δραστηριότητες στην Ελλάδα καθορίζεται από το Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015) καθόρισε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Καθορίστηκε το πλαίσιο για τη Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Φυσικού Αερίου, τη σύσταση των Εταιρειών Διανομής Αερίου μετά από νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από άλλες δραστηριότητες έως  01/01/2017, και τη χορήγηση Αδειών. Ορίστηκε επιπλέον χρονοδιάγραμμα, ώστε από 01/01/2018 όλοι οι Πελάτες Φυσικού Αερίου να είναι Επιλέγοντες.

Το ανωτέρω εθνικό ενεργειακό δίκαιο συμπληρώθηκε με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129/17.10.2015), καθώς και το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/09.08.2016), το άρθρο 55 του Ν.4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182/27.09.2016), με το άρθρο 15 του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185/30.09.2016) και με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α' 101/12.06.18). Με το Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.2019) καθορίζεται το πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτυών διανομής φυσικού αερίου. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα βασίζεται στο Ενωσιακό Ενεργειακό Δίκαιο.

 

Β. Ρυθμιστικό Πλαίσιο

 • Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου & Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3430/17.08.2018), στις 31/12/2018 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις Αποφάσεις υπ' αριθ. 1314/2018 & 1315/2018 αντίστοιχα:

Με την Απόφαση ΡΑΕ 589/2013 (ΦΕΚ Β' 487/20.07.2017), εκδόθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτυού Διανομής.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 298/2018, πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 1507/02.05.2018).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 642/2018, πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 3334/10.08.2018).

Για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Διανομής Φυσικού Αερίου, δείτε εδώ.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 552/2017 (ΦΕΚ Β' 2354/11.07.2017), η ΡΑΕ προχώρησε στην έγκριση των Επικουρικών & Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Για την παροχή των επικουρικών Υπηρεσιών ως προς τη βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου, δείτε εδώ.

Για τις Προαιρετικές Υπηρεσίες, δείτε εδώ.

 • Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Με την Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 328/2016 εκδόθηκε ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3067/26.09.2016).

Δείτε εδώ τα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου.

 • Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής & Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο CNG

Με την Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 (ΦΕΚ Β' 3334/10.08.2018), θεσπίστηκε το πλαίσιο για την ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 822/2018 (ΦΕΚ Β' 4298/27.09.2018), εγκρίθηκαν οι όροι και τα κριτήρια του διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικού Αγωγού CNG.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 821/2018 (ΦΕΚ Β' 4298/27.09.2018), καθορίσθηκε η μέγιστη τιμή ανά kWh για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για το έτος 2018 σε εφαρμογή της Απόφασης ΡΑΕ 643/2018.

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκε ο Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων (ΦΕΚ Β' 1809/21.05.2018).

Με το ΦΕΚ Β' 5661/17.12.2018, έγινε ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών αρμόδιων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)  σε τροχοφόρα οχήματα όπως: 1) πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2) μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν ελεύθερα να δραστηριοποιηθούν όσοι επιθυμούν να επενδύσουν στη συμπίεση, μεταφορά και προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 443/2019 (ΦΕΚ Β' 2945/16.07.2019), τροποποιήθηκε η Απόφαση ΡΑΕ 822/2018 για την έγκριση των όρων και των κριτηρίων των διαγωνισμών για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικού Αγωγού CNG.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 442/2019 (ΦΕΚ Β' 2792/19.07.2019), καθορίσθηκε η μέγιστη μοναδιαία τιμή για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή της απόφασης ΡΑΕ 643/2018.

 • Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης

Με την Απόφαση ΡΑΕ 125/2018, εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, δείτε εδώ.

 

Γ. Άλλη Νομοθεσία

 • Ασφάλεια Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο

Με τις αποφάσεις ΡΑΕ 405/2015 (ΦΕΚ Β'  2644/8.12.2015) και 500/2018 ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2672/06.07.2018 και ΦΕΚ Β' 3329/10.08.2018) εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και το επικαιροποιημένο σχέδιο Προληπτικής Δράσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938.

 • Ενεργειακή Απόδοση

Με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143/09.11.2015) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση.

 

Δ. Τεχνικοί Κανονισμοί

Κατασκευές Δικτύων και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

 • Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar (ΦΕΚ Β' 1552/24.10.2006)
 • Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar (B' ΦΕΚ 1530/ 19.10.2006)
 • Κανονισμός εγκατάστασης παροχευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4bar (ΦΕΚ Β' 1810/12.12.2006)

Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Διανομής

 • Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar)» (ΦΕΚ Β' 1712/23.11.2006).

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

 • Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστασέων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β' 976/28.03.2012)
 • Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (ΦΕΚ Β' 963/15.07.2003)
 • Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar (ΦΕΚ Β' 236/26.03.1997)

Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης CNG

 • Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων (ΦΕΚ Β' 1809/21.05.2018)