Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών

ΜΕΝΟΥ

Το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας αερίου, η Αίτηση Σύνδεσης και Παροχής καθώς και ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος, συναποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, η οποία συνάπτεται και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών που αποδέχονται τη Σύνδεση φυσικού αερίου στην γεωγραφική περιφέρεια της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης,- Θεσσαλίας περιοχή ισχύος της σχετικής Άδειας Διανομής και για τις χρήσεις που περιγράφονται στην Άδεια.

Το Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει βασικούς όρους σχετικά με:

  • Υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι του πελάτη σχετικά με τη σύνδεση φυσικού αερίου
  • Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και επιθεωρήσεις από την Εταιρεία
  • Μετρήσεις φυσικού αερίου
  • Περιπτώσεις όπου η Εταιρεία μπορεί να διακόψει την παροχή ή να αποσυνδέσει τον πελάτη
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Υποβολή παραπόνων
  • Τροποποίηση σύμβασης