Υπηρεσία Παραπόνων

ΜΕΝΟΥ

Υποβολή παραπόνων

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να εισέρχεται σε εγκατάσταση Πελάτη, οφείλει το εν λόγω προσωπικό να φέρει ταυτότητα με τα ατομικά του στοιχεία ή να φορά κατάλληλη στολή, για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία αρμόδια για την:

  • παροχή πληροφοριών στους Πελάτες, κατόπιν αιτήσεώς τους, και απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την παροχή Φυσικού Αερίου στην περιοχή ισχύος της Άδειας,
  • επεξεργασία των Αιτήσεων,
  • παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε παράπονα του Πελάτη. Η Εταιρεία υποχρεούται να εξετάζει και να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους Πελάτες, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε παραπόνου.

 

 Δείτε εδώ σημαντική ενημέρωση περί Προστασίας Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η  υποβολή παραπόνων προς την Εταιρεία μπορεί να γίνει:

  • με φυσική παρουσία στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών
  • με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email: cust_complaints@ena-on.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο (Δείτε εδώ το έντυπο).
  • Για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, πατήστε εδώ: https://edaattikis.gr/gia-to-spiti/pos-na-ypovallete-aitima-i-parapono/
  • Για τις περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, πατήστε εδώ: Επικοινωνία – Enaon EDA