Υπηρεσία Παραπόνων

ΜΕΝΟΥ

Υποβολή παραπόνων

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να εισέρχεται σε εγκατάσταση Πελάτη, οφείλει το εν λόγω προσωπικό να φέρει ταυτότητα με τα ατομικά του στοιχεία ή να φορά κατάλληλη στολή, για να είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία αρμόδια για την:

  • παροχή πληροφοριών στους Πελάτες, κατόπιν αιτήσεώς τους, και απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την παροχή Φυσικού Αερίου στην περιοχή ισχύος της Άδειας,
  • επεξεργασία των Αιτήσεων,
  • παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε παράπονα του Πελάτη. Η Εταιρεία υποχρεούται να εξετάζει και να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους Πελάτες, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε παραπόνου (σχετικό έντυπο).

Η επικοινωνία με την Εταιρεία μπορεί να γίνει μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών.