ΜΕΝΟΥ

 Το Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης αφορά σε Ομάδες Παρόχων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συστήματος Προεπιλογής είναι η κατάρτιση Πινάκων ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥΕ», για την κάλυψη των εκπαιδευτικών  αναγκών του προσωπικού της Αναθέτουσας.

 Οι υπηρεσίες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΥΕ001:    Εφαρμογές πληροφορικής (Office)

ΥΕ002:    Χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών κινητών συσκευών

ΥΕ003:    Social Media

ΥΕ004:    Αντικείμενα Υγείας & Ασφάλειας (στο γραφείο και στο πεδίο)

ΥΕ005:    Συστήματα Διαχείρισης

ΥΕ006:    Εσωτερικός έλεγχος

ΥΕ007:    Διαχείριση κρίσεων

ΥΕ008:    Εργατική/Ασφαλιστική Νομοθεσία

ΥΕ009:    Διαχείριση/Διοίκηση (Ενδεικτικά: δεξιότητες Στελεχών-Προϊσταμένων-Υπαλλήλων: οργάνωση εργασίας, ανάθεση εργασιών, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, επικοινωνία, παρακίνηση, λήψη αποφάσεων, στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου, συστήματα αμοιβών-παροχών)

ΥΕ010:     Διαχείριση Έργων

ΥΕ011:     Τεχνικά σεμινάρια (Ενδεικτικά: ATEX, Διαχείριση-Συντήρηση Φιαλών Υπό Πίεση, Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμών, HD 384, Καθοδική Προστασία, Συγκολλήσεις Χάλυβα & Πολυαιθυλενίου, Μετρητικός εξοπλισμός φυσικού αερίου, Συστήματα Τηλεμέτρησης, SCADA)

ΥΕ012:     Λογιστικά – Χρηματοοικονομικά - Φορολογικά

ΥΕ013:     Μοντέλα: Οικονομικά, Προυπολογιστικά, Στελέχωσης

ΥΕ014:     Εξυπηρέτηση Πελατών / Πωλήσεις

ΥΕ015:     Τηλεφωνική εξυπηρέτηση – τηλεφωνικό κέντρο άμεσης επέμβασης

ΥΕ016:     Εφοδιαστική Αλυσίδα – Διαχείριση Αποθηκών

ΥΕ017:     Διαχείριση Κινδύνων & Ρυθμιστική Συμμόρφωση

ΥΕ018:     Τεχνικές εφαρμογές/συστήματα πληροφορικής (Autocad, ArcGIS, Navision, CRM)

ΥΕ019:       Project Management έργων πληροφορικής, διακυβέρνηση πληροφορικής (π.χ. COBIT). Πρότυπα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 20000, ISO 27001), Αρχές διαχείρισης και υποστήριξης διεργασιών ΙΤ (ITIL).

ΥΕ020:       Symantec (endpoint encryption, Data Loss Prevention, Endpoint Protection),Dell Blade Servers, VMWare, Airwatch MDM, Cisco, Netapp Storage, Veritas (NetBackup, Apps: Data Insight, Enterprise Vault, Ediscovery), Microsoft (Identity,Services, 365 Mobility and Security, Azure administration).

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία ή περισσότερες κατηγορίες εκπαίδευσης.

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα τεύχη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ είναι διαθέσιμο εδώ και η περίληψή του εδώ.

Κατά την κατάθεση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανακοίνωση ανανέωσης Συστημάτων Προεπιλογής