ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Αξιολόγησης Κανονικού Επιπέδου αφορά  σε Ομάδες Προμηθειών/ Υπηρεσιών κανονικού τύπου. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσω του Συστήματος Προεπιλογής Κανονικού Επιπέδου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ επιδιώκει την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Κανονικών Προμηθευτών και Παρόχων Κανονικών Υπηρεσιών. Το παρόν σύστημα διασφαλίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων της προεπιλογής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μητρώο Κανονικών Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών περιλαμβάνει τους Πίνακες Κανονικών Προμηθευτών και τους Πίνακες Κανονικών Παρόχων Υπηρεσιών για τις εξής Κύριες Κατηγορίες:

1.   Προμήθεια Hardware

2.   Προμήθεια Software

3.   Προμήθειες και Υπηρεσίες Εξοπλισμού/ Λειτουργίας/Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Building Management)

4.   Προμήθειες και Υπηρεσίες Εξοπλισμού/ Λειτουργίας/Συντήρησης Δικτυών Φυσικού Αεριού (Network Management)

       5.   Λοιπές Προμήθειες και Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Η κάθε Κατηγορία χωρίζεται σε  Ομάδες. Ο πλήρης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ είναι διαθέσιμος εδώ.

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα τεύχη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ είναι διαθέσιμο εδώ και η περίληψή του εδώ.

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (εφόσον υφίστανται) της κάθε Ομάδας είναι διαθέσιμη εδώ.

Κατά την κατάθεση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανακοίνωση ανανέωσης Συστημάτων Προεπιλογής