ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Αξιολόγησης Στρατηγικού Επιπέδου αφορά  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Προμηθευτές Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσω του Συστήματος Προεπιλογής Στρατηγικού Επιπέδου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ επιδιώκει την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Στρατηγικών Προμηθευτών για την Εκτέλεση Έργων Δικτύου Φυσικού Αερίου, για την Προμήθεια Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου και για την Παροχή Στρατηγικών Υπηρεσιών. Το παρόν σύστημα διασφαλίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων της προεπιλογής.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μητρώο Στρατηγικών Προμηθευτών περιλαμβάνει τους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τους Πίνακες Προμηθευτών  Στρατηγικών Υλικών και τους Πίνακες Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών.

Α] Οι Πίνακες Στρατηγικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΕ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Έργων:

 1. Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε χαλύβδινους αγωγούς  4 και 19 bar, εγκατάσταση Σταθμών Διανομής, εγκατάσταση Σταθμών Mείωσης & Mέτρησης (M/R) 19 bar, εγκατάσταση Σταθμών Αποσυμπίεσης CNG, κατασκευή υπόγειων βανοστασίων
 2. Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε αγωγούς Πολυαιθυλενίου 4 bar
 3. Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών αγωγών (service lines), εγκατάσταση ρυθμιστικών διατάξεων, εγκατάσταση Σταθμών Mείωσης & Mέτρησης (M/R) 4 bar
 4. Κατασκευή εναέριων και υπόγειων παροχετευτικών στηλών (risers), επέκταση και σύνδεση υφιστάμενων παροχετευτικών στηλών (rackor), εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων
 5. Λειτουργία, Συντήρηση και Άμεση Επέμβαση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

 

Β] Οι Πίνακες Στρατηγικών Προμηθευτών Υλικών Δικτύου (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου:

1. Αγωγοί:

α.Πολυαιθυλενίου ΡΕ SDR11, κίτρινου χρώματος

β. Χαλύβδινοι με επικάλυψη Πολυαιθυλενίου

2. Μετρητές Φυσικού Αερίου:

α. Μεμβράνης

β. Τουρμπίνας

γ. Περιστροφικοί Θετικής Μετατόπισης (Πιστόνι)

δ. Έξυπνοι (Smart)

3. Μειωτές Πίεσης Φυσικού Αερίου

4. Βάσεις Στήριξης (μένσολες) και Συνδέσμοι Μετρητών Φυσικού Αερίου

5. Ερμάρια:

α. Φάϊμπεργκλας

β. Γαλβανιζέ

6. Βάνες Πολυαιθυλενίου (PE) προς επιχωμάτωση

7. Παροχετευτικές σέλλες Πολυαιθυλενίου (PE) ηλεκτροσύντηξης

8. Βιομηχανικά Συγκροτήματα Μείωσης & Μέτρησης Φυσικού Αερίου και Σταθμοί Ενδιάμεσης Μείωσης Φυσικού Αερίου.

 

Γ] Οι Πίνακες Στρατηγικών Παρόχων Υπηρεσιών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών, Επιθεώρησης Εξωτερικής Εγκατάστασης και Ελέγχου Σημείων Παράδοσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
 2. Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου
 3. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Εταιρικών Οχημάτων
 4. Υπηρεσίες Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 5. Υπηρεσία Επιθεώρησης Ύπαρξης Πιστοποιητικού επανελέγχου Στεγανότητας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

 

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Τα πλήρη κείμενα των ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ διατίθενται από την Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αντιστοιχεί στο πεδίο για το οποίο ενδιαφέρονται χρησιμοποιώντας την εξής κωδικοποίηση:

 • ΣΠΕ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

 • ΣΠΠ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

 • ΣΠΠΥ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΠΥ001)

 

αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους.

 

Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας.

Σημείο Επαφής : 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Υπόψιν: Διεύθυνσης Προμηθειών

Αξιολόγηση και Προεπιλογή Προμηθευτών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: qualification@edathess.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2310 584000

 

Αντικείμενο Ομάδων Υπηρεσιών Τ010 και S010 (02/2022)

 

Αναθεώρηση Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών

 

Ανακοίνωση Ανανέωσης Συστημάτων Προεπιλογής

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του Συστήματος Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και ανανέωση αυτού.

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Προσθήκη Νέων Ομάδων Υπηρεσιών του Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων  Υπηρεσιών και ανανέωση αυτού.

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Προσθήκη Νέας Ομάδας Υπηρεσιών στο Συστήμα Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών (11/2019)

 

Αναθεώρηση /Προσθήκη Νέων Ομάδων Υλικών στο Συστήμα Προεπιλογής Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου (11/2019)