ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Αξιολόγησης Στρατηγικού Επιπέδου αφορά  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Προμηθευτές Στρατηγικών Υλικών Δικτύου και Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια του εν λόγω Συστήματος είναι απεριόριστη και ανανεώνεται ετησίως.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσω του Συστήματος Προεπιλογής Στρατηγικού Επιπέδου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ επιδιώκει την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Στρατηγικών Προμηθευτών για την Εκτέλεση Έργων Δικτύου Φυσικού Αερίου, για την Προμήθεια Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου και για την Παροχή Στρατηγικών Υπηρεσιών. Το παρόν σύστημα διασφαλίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων της προεπιλογής.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μητρώο Στρατηγικών Προμηθευτών περιλαμβάνει τους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τους Πίνακες Προμηθευτών  Στρατηγικών Υλικών και τους Πίνακες Παρόχων Στρατηγικών Υπηρεσιών.

Α] Οι Πίνακες Στρατηγικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΕ») αφορούν τις ακόλουθες ομάδες Έργων:

 1. Κατασκευή εναέριων παροχετευτικών στηλών (Riser)
 2. Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών αγωγών (Service line)
 3. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε πολυαιθυλένιο 4 bar
 4. Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε χάλυβα 4 και 19 bar
 5. Συντήρηση και παρακολούθηση δικτύων και συστημάτων παροχέτευσης

 

Β] Οι Πίνακες Στρατηγικών Προμηθευτών Υλικών Δικτύου (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου:

 1. Σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΡΕ SDR11 κίτρινου χρώματος
 2. Μετρητές Μεμβράνης Φυσικού Αερίου
 3. Μετρητές Τουρμπίνας Φυσικού Αερίου
 4. Μετρητές  Περιστροφικοί Θετικής Μετατόπισης (Πιστόνι) Φυσικού Αερίου
 5. Μειωτές Πίεσης Φυσικού Αερίου
 6. Βάσεις στήριξης (μένσολες) και σύνδεσμοι Μετρητών Φυσικού Αερίου
 7. Ερμάρια από Φαϊμπεργκλας
 8. Παροχετευτικές Σέλλες  Πολυαιθυλενίου
 9. Σφαιρικές Βάνες Πολυαιθυλενίου
 10. Συγκροτήματα Μείωσης και Μέτρησης Φυσικού Αερίου Βιομηχανικού τύπου

 

Γ] Οι Πίνακες Στρατηγικών Παρόχων Υπηρεσιών (εφεξής αποκαλούμενοι «ΠΠΥ») αφορούν τις ακόλουθες Ομάδες Υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου
 2. Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου λόγω αλλαγής χρήστη Διανομής Και διενέργεια Έρευνας λόγω μη δυνατότητας Επιτόπιας Λήψης Ένδειξης Μετρητή πέραν των 12 μηνών.
 3. Υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και Υλικών δικτύου Φυσικού Αερίου
 4. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συντηρητή
 5. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Εταιρικών Οχημάτων
 6. Υπηρεσία Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 7. Υπηρεσία Ορκωτών Ελεγκτών
 8. Υπηρεσία Επιθεώρησης Ύπαρξης Πιστοποιητικού επανελέγχου Στεγανότητας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

 

Η  συμμετοχή στο σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Τα πλήρη κείμενα των ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ διατίθενται από την Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αντιστοιχεί στο πεδίο για το οποίο ενδιαφέρονται χρησιμοποιώντας την εξής κωδικοποίηση:

 • ΣΠΕ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΕ001)

 • ΣΠΠ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΠ001)

 • ΣΠΠΥ001 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΠΥ001)

 

αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους.

 

Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας.

Σημείο Επαφής : 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Υπόψιν: Διεύθυνσης Προμηθειών

Αξιολόγηση και Προεπιλογή Προμηθευτών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: qualification@edathess.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2310 584000

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του Συστήματος Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και ανανέωση αυτού.

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Προσθήκη Νέων Ομάδων Υπηρεσιών του Συστήματος Προεπιλογής Παρόχων  Υπηρεσιών και ανανέωση αυτού.

 

Αναθεώρηση (Τροποποίηση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Προσθήκη Νέας Ομάδας Υπηρεσιών στο Συστήμα Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών (11/2019)

 

Αναθεώρηση /Προσθήκη Νέων Ομάδων Υλικών στο Συστήμα Προεπιλογής Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου (11/2019)