Τροφοδοσία εσωτερικής εγκατάστασης

ΜΕΝΟΥ

Ο Πελάτης προβαίνει στην επιλογή του μελετητή μηχανικού, επιβλέποντα μηχανικού (επιβλέποντα αερίου) και εγκαταστάτη (υδραυλικού), οι οποίοι θα αναλάβουν την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.

Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» που αποτελεί Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’ από 28 Μαρτίου 2012.

Ο κάθε φάκελος εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει τον ΗΚΑΣΠ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης καυσίμου αερίου, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον μελετητή μηχανικό που έχει την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με την ισχύ της εγκατάστασης και υποβάλλεται για θεώρηση στην enaon EDA
  • Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Αερίου και τον Εγκαταστάτη. Η Τεχνική Έκθεση αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Περιγραφή εγκατάστασης, υπολογισμοί και σχέδια κατασκευής
  • Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και συσκευές αερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση, υπογεγραμμένα από τον εγκαταστάτη
  • Πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων δοκιμών και ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτών, υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα αερίου και τον εγκαταστάτη. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας
  • Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου

Μετά την κατάθεση της τεχνικής έκθεσης της εσωτερικής εγκατάστασης προγραμματίζεται σε συνεργασία με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης από τον ελεγκτή μηχανικό της enaon EDA, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της enaon EDA εγκρίνει την εσωτερική εγκατάσταση, ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να προγραμματίσει την ενεργοποίησή της.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της enaon EDA δεν εγκρίνει την εσωτερική εγκατάσταση, απαιτείται ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές και να προγραμματίσει εκ νέου τον επανέλεγχο αυτής.

Αν ολοκληρωθεί και η διαδικασία του ελέγχου επιτυχώς, τότε ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός της εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να προχωρήσει στον προγραμματισμό της προσωρινής ενεργοποίησής της για διάστημα 30 ημερών, ώστε να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας και η ρύθμιση των συσκευών κατανάλωσης.

Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Μόνιμη Άδεια Χρήσης, ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης τα εξής:

  • Πιστοποιητικά ρύθμισης των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές πίεσης, καυστήρες κλπ.)
  • Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπογεγραμμένα από τεχνικό καυστήρων

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης της εγκατάστασης, η enaon EDA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να προγραμματιστεί και η επανενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης.