Σύναψη συμβολαίου φυσικού αερίου

ΜΕΝΟΥ

Μετά την έγκριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος, ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, μπορεί να συνάψει τη Σύμβαση Σύνδεσης φυσικού αερίου, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εν λόγω προσφοράς. (Πιέστε εδω για προβολή της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης).

Η σύναψη της Σύμβασης με την Εταιρεία γίνεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το αποδεικτικό της πληρωμής των Τελών Σύνδεσης σε μία από τις υποδειχθείσες από την Εταιρεία τράπεζες, η έγγραφη εξουσιοδότηση που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, εκ μέρους του κυρίου, ή του διαχειριστή του ακινήτου, ή οπωσδήποτε αυτού που έχει έννομο δικαίωμα έκδοσης σχετικής εξουσιοδότησης, καθώς επίσης και τα έγγραφα που προβλέπονται από τη Νομοθεσία. 

Ο ενδιαφερόμενος, υπογράφει τη Σύμβαση και παραλαμβάνει αντίγραφό της, καθώς και ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου.