Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου εγκαταστάσεων και Μετρητές

ΜΕΝΟΥ

Γενικά 

Σημείο Παράδοσης: Είναι η έξοδος του Μετρητή και το όριο μεταξύ της Εξωτερικής και Εσωτερικής Εγκατάστασης

Εξωτερική Εγκατάσταση: Νοείται το σύνολο της εγκατάστασης αρμοδιότητας του Διαχειριστή μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης στον Τελικό Πελάτη περιλαμβάνοντας την μετρητική διάταξη.

Εσωτερική Εγκατάσταση: Νοείται το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών,  φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων, από και μετά το Σημείο Παράδοσης – Παραλαβής, μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

Μετρητής αερίου: Νοείται ο μηχανισμός μέτρησης του όγκου αερίου, εγκαθίσταται από τον Διαχειριστή στο Σημείο Παράδοσης  και η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης – Παραλαβής, δηλαδή το σημείο μεταφοράς της ιδιοκτησίας του αερίου από τον προμηθευτή στον καταναλωτή και οριοθετεί την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.

O «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.» (Υ.Α. Αριθ. Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976/Β’/28.03.2012) καλύπτει τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερίων, οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο - φυσικό αέριο.

Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρου Κανονισμού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003, (πλην εκείνων που αναφέρονται στα υλικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Για εγκαταστάσεις οι οποίες τροφοδοτούνται με πίεση μεγαλύτερη από 1 bar (αφορά κυρίως βιομηχανικές εφαρμογές) ισχύει ο «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar έως και 16 bar.» που αποτελεί Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ3/Α/5286 ΦΕΚ 236, από 28 Μαρτίου 1997.

Διαδικασία Υποβολής Φακέλου Αερίου- Θεώρηση Μελέτης

Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή μεταβολών (τροποποιήσεων - επεκτάσεων) σε υπάρχουσα εγκατάσταση ο καταναλωτής (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του) υποβάλει προς θεώρηση στην Εταιρεία Αερίου σχετική μελέτη, που εκπονείται από μελετητή που έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. Η μελέτη περιλαμβάνει ενδεικτικά τουλάχιστον

  • τεχνική περιγραφή όπου θα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν,
  • τους υπολογισμούς,
  • σχέδια κατόψεων, ισομετρικά σχέδια και, αν απαιτείται, σχέδια τομών ή όψεων.

Μετά την κατάθεση του φακέλου της εγκατάστασης η Εταιρεία Αερίου προχωρά σε έλεγχο και θεώρηση της μελέτης αερίου εντός οκτώ εργάσιμων ημερών.

Η Εταιρία Αερίου θεωρεί τις μελέτες οι οποίες αφορούν έργα και εγκαταστάσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Διαδικασία Υποβολής Τεχνικής Έκθεσης – Αυτοψία Εσωτερικής Εγκατάστασης

Πριν την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου ο καταναλωτής αναθέτει στον Επιβλέποντα την επίβλεψη του έργου.

Ο καταναλωτής πραγματοποιεί 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα (Ν. 4067/2012)

H Εταιρία Αερίου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στη φάση της κατασκευής.

Όλες οι εργασίες που αφορούν την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από αδειοδοτημένους τεχνικούς και εγκαταστάτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου  υποβάλλεται στην Εταιρία Αερίου, με σκοπό την προσωρινή αεριοδότηση για τη ρύθμιση των συσκευών, η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία συντάσσεται από τον Επιβλέπων Αερίου και περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή της εγκατάστασης όπως κατασκευάσθηκε.
  • Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσων αφορά τις εργασίες, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά αερίου καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.
  • Πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτών. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας.
  • Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου.

Η προσωρινή τροφοδότηση με αέριο πραγματοποιείται εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία της εγκατάστασης με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή κακοτεχνίες δεν πραγματοποιείται προσωρινή τροφοδότηση με αέριο μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή κακοτεχνιών.

Ολοκλήρωση Φακέλου Αερίου- Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την προσωρινή τροφοδότηση με αέριο, υποβάλλονται στην Εταιρεία Αερίου τα παρακάτω συμπληρωματικά έγγραφα της τεχνικής έκθεσης:

  • πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης των συσκευών αερίου για τελική τροφοδότηση με αέριο,
  • φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά τον τελικό έλεγχο των συμπληρωματικών εγγράφων Τεχνικής Έκθεσης και αφού διαπιστωθεί η συμφωνία του συνόλου της τεχνικής έκθεσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του κανονισμού χορηγείται η Άδεια Χρήσης της εγκατάστασης, που αποτελεί και τη μόνιμη τροφοδότηση με αέριο.

Η Εταιρεία Αερίου, δύναται να προχωρήσει στη διακοπή της προσωρινής παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας χρήσης.  

 * Για όσα ζητήματα δεν αναφέρονται, ισχύουν στο ακέραιο οι απαιτήσεις της Κείμενης Νομοθεσίας και του Τεχνικού Κανονισμού. 

 Μετρητές Φυσικού Αερίου

Οι Μετρητές εγκαθίστανται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς. Η διαστασιολόγησή τους είναι ανάλογη με την ισχύ των εγκατεστημένων συσκευών και την Σύμβαση Σύνδεσης.

Οι θέσεις τοποθέτησης των Μετρητών, φωλιές ή ερμάρια με τις σχετικές θυρίδες, εφόσον κατασκευασθούν από τον Τελικό Πελάτη, οφείλουν να έχουν τις καθορισμένες διαστάσεις που υποδεικνύονται. Το κλείδωμα της φωλιάς ή του ερμαρίου οφείλει να είναι του τύπου που ο Διαχειριστής έχει προδιαγράψει.

Απαγορεύεται η βαφή, η τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων, ή διαβρωτικών ουσιών, γύρω ή/και πάνω από τον Μετρητή, η τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συσκευών) στα ερμάρια ή στις φωλιές των μετρητών, η μετατροπή της ίδιας της φωλιάς ή του ερμαρίου.

Ο Μετρητής φυσικού αερίου παραμένει στην κυριότητα του Διαχειριστή και ο Τελικός Πελάτης δεσμεύεται και εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν, εφόσον ο Μετρητής βρίσκεται σε χώρο της κυριότητας του, σε υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Διαχειριστή, εφοδιασμένους με εταιρικές ταυτότητες αναγνώρισης, για κάθε είδους εργασία, όπως ανάγνωση / καταγραφή, έλεγχο, διάφορες τεχνικές επεμβάσεις.

Ο Διαχειριστής μπορεί να τοποθετεί ενδείξεις και  μολυβδοσφραγίδες ασφαλείας επί του Μετρητή, καθώς επί των βαλβίδων εισόδου και εξόδου.