Κατασκευή σημείου παροχής

ΜΕΝΟΥ

Η εκτέλεση των έργων σύνδεσης εξαρτάται από τις απαιτούμενες άδειες των Κρατικών Αρχών, αλλά και από την δωρεάν παραχώρηση στην Εταιρεία των αναγκαίων «δουλειών», εκ μέρους των ιδιωτών ιδιοκτητών των ακινήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση όλων των αναγκαίων επιμέρους στοιχείων για την κατασκευή και τη λειτουργία της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατανάλωσης.

Η Εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει τη Σύνδεση και να αρχίσει την παροχή εντός εύλογου χρόνου μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής.

Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υλοποιήσει τη νέα σύνδεση εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις:

α)      όταν απαιτείται η εγκατάσταση Συγκροτήματος Μείωσης και Μέτρησης (GRM), οπότε συμφωνείται με τον Πελάτη το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Σύνδεσης

β)      μη καταβολής εκ μέρους του Πελάτη των Τελών Σύνδεσης ή Επέκτασης, εφόσον προκαταβάλλονται

γ) κώλυμα εκ μέρους του Πελάτη,

δ) τεχνική δυσκολία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας,

ε) μη παροχή από τον Πελάτη στην Εταιρεία των απαιτούμενων πληροφοριών ή/και μη δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Πελάτη,

στ) αν για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της Εταιρείας, η κατασκευή της Εξωτερικής Εγκατάστασης ή η τροφοδοσία είναι επικίνδυνη,

ζ) αν συμφωνηθεί διαφορετικός χρόνος σύνδεσης μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.

η) λόγοι ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις διατάξεις του  Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Ο Πελάτης που πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο διανομής, χορηγεί στην Εταιρεία με χρησιδάνειο, τον αναγκαίο χώρο για την εγκατάσταση του σταθμού μείωσης της πίεσης, που αφορά στις δικές του χρήσεις και των τυχόν παρακειμένων.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθούν στην Εταιρεία οι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατανάλωσης εξουσιοδοτήσεις και δουλείες, το ποσό των Τελών Σύνδεσης που καταβλήθηκε για την έναρξη Υπηρεσίας Αερίου, επιστρέφεται στον Πελάτη, εντός 30 ημερών από την ειδοποίησή του για την αδυναμία εκτέλεσης του έργου σύνδεσης.