Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.edathess.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies. πατήστε εδώ.

Αίτηση – Τεχνική Επίσκεψη

ΜΕΝΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος για τη σύνδεση με την υπηρεσία αερίου υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά.
Εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μεριμνά ώστε ο ενδιαφερόμενος να παραλάβει τα ακόλουθα:

  • Την ισχύουσα έντυπη αίτηση προς κατάρτιση συμβάσεως.
  • Το τιμολόγιο Τελών Σύνδεσης και Παροχής. 
  • Αντίγραφο των Γενικών Όρων Συναλλαγών στο οποίο επισυνάπτεται και σχέδιο της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής που πρόκειται να καταρτίσει ο Πελάτης με την Εταιρεία.

Εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης προς κατάρτιση σύμβασης από τον ενδιαφερόμενο, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών προγραμματίζει τη διενέργεια τεχνικής αυτοψίας. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να παράσχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστασή του προκειμένου να διενεργηθεί η αυτοψία και τις απαιτούμενες για τη Σύνδεση πληροφορίες, η Εταιρεία δεν προχωρά στην εξέταση της Αίτησής του.

Εντός είκοσι μίας (21) ημερών από τη λήψη της αίτησης και ενώ έχει ήδη διενεργηθεί η κατά τα άνω τεχνική αυτοψία, η Εταιρεία πληροφορεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησής του.

Η απόρριψη της αίτησης είναι πλήρως αιτιολογημένη, εξηγώντας πως συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους :

α) Ο Ενδιαφερόμενος δεν συμφώνησε τελικά να συνάψει τη Σύμβαση για Σύνδεση φυσικού αερίου.

β) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,

γ) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,

δ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,

ε) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία στην απορριπτική της αίτησης απάντηση, εκθέτει τη διαδικασία με την οποία ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση παραμένει και φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρείας, προκειμένου να επανεξετασθεί στο μέλλον, εφόσον καταστεί δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.