Περιοδικότητα καταμέτρησης φυσικού αερίου

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε η Περίοδος Καταμέτρησης να είναι κατά το δυνατό σταθερή και να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταγραφές ενδείξεων των μετρητών πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα:

 • 5 φορές εκ των οποίων τρεις (3) φορές με επιτόπια μέτρηση κατά την περίοδο θέρμανσης, για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
 • Μαγειρική χρήση / παραγωγή ζεστού νερού
 • Αυτόνομη Θέρμανση
 • Αυτόνομη Θέρμανση και μαγειρική χρήση / παραγωγή ζεστού νερού

Σε κυλιόμενες χρονικές περιόδους ως εξής:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1η Χρονική Περίοδος

2η Χρονική Περίοδος

3η Χρονική Περίοδος

4η Χρονική Περίοδος

       

01-15 Ιανουαρίου

16-31 Ιανουαρίου

01-15 Φεβρουαρίου

16-28 Φεβρουαρίου

01-15 Μαρτίου

16-31 Μαρτίου

01-15 Απριλίου

16-30 Απριλίου

01-15 Νοεμβρίου

16-30 Νοεμβρίου 01-15 Δεκεμβρίου 16-31 Δεκεμβρίου
       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τις ως άνω χρήσεις, οι μετρήσεις φυσικού αερίου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάιο και Ιούνιο είναι εκτιμώμενες βάσει της εκτιμώμενης ετήσιας κατανάλωσης κάθε Σημείου Παράδοσης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης (Απόφαση ΡΑΕ 125/2018) και τις αριθμητικές τιμές των εγκεκριμένων καμπύλών κατανάλωσης για την χρονική περίοδο για την οποία γίνεται εκτίμηση. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις.

 • Επτά (7) φορές για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
  • Κεντρική θέρμανση (21 - τέλος κάθε μήνα από Οκτώβριο έως Απρίλιο)
 • Δέκα (10) φορές για τα Σημεία Παράδοσης με χρήση:
  • Κεντρική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού (21 - τέλος κάθε μήνα εκτός Ιουλίου – Αυγούστου)
 • Κάθε μήνα (21- τέλος κάθε μήνα) για τα Σημεία Παράδοσης με λοιπές χρήσεις
 • Κάθε μήνα (τέλος κάθε μήνα) για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως μέτρησης (έξυπνοι μετρητές)
 • Κάθε μήνα (τέλος κάθε μήνα) για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης