Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

15/09/2020

H ανακοίνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το Σύστημα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Περιγραφή των υλικών:

 

1. Αγωγοί:

α. Πολυαιθυλενίου ΡΕ SDR11, κίτρινου χρώματος,

β. Χαλύβδινους με επικάλυψη Πολυαιθυλενίου

2. Μετρητές Φυσικού Αερίου:

α. Μεμβράνης

β. Τουρμπίνας

γ. Περιστροφικούς Θετικής Μετατόπισης (Πιστόνι)

δ. Έξυπνοι (Smart)

3. Μειωτές Πίεσης Φυσικού Αερίου

4. Βάσεις Στήριξης (μένσολες) και Συνδέσμους Μετρητών Φυσικού Αερίου

5. Ερμάρια:

α. Φάϊμπεργκλας

β. Γαλβανιζέ

6. Βάνες Πολυαιθυλενίου (PE) προς επιχωμάτωση,

7. Παροχετευτικές σέλλες Πολυαιθυλενίου (PE) ηλεκτροσύντηξης,

8. Βιομηχανικά Συγκροτήματα Μείωσης και Μέτρησης Φυσικού Αερίου.

 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. διαθέτει Σύστημα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Μέσω του συστήματος προεπιλογής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου

Η  συμμετοχή στο Σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. αναφοράς ΣΠΠ001, αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους. Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: qualification@edathess.gr, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας Εταιρείας: Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Διεύθυνση Προμηθειών - Προεπιλογή και Αξιολόγηση, Tηλ: 2310 584162.