Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

13/12/2021

Workshop: «Λειτουργική Ανεξαρτησία και Ασφαλής Χρήση Φυσικού Αερίου» της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τους Τεχνικούς Φορείς

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το διαδικτυακό workshop που διοργάνωσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, την Πέμπτη 09.12.2021 με θέμα «Λειτουργική Ανεξαρτησία και Ασφαλής Χρήση Φυσικού Αερίου». Στην εποικοδομητική συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Τεχνικών Φορέων και Επιμελητηρίων των περιοχών της Αδείας στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία.

Η θεματολογία αφορούσε αρχικά στη στρατηγική της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία θεμελιώνει το σεβασμό στη νομοθεσία, τις Άδειες και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Αναπτύχθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την εναρμόνιση της Εταιρείας με τη Λειτουργική της Ανεξαρτησία ως Διαχειριστή, τονίζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών Διανομής, των Τελικών Καταναλωτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Εκτός από τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει, η Εταιρεία έχει θεσπίσει διακριτούς διαύλους επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών ζητημάτων που άπτονται της καταπολέμησης της Διαφθοράς και της απόκλισης από τις Αρχές της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην ασφάλεια των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς, επισημαίνοντας τα κύρια ζητήματα των μελετών και των αυτοψιών, καθώς και τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία για την ασφαλή λειτουργία και την τακτική ενημέρωση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκαν οι απαιτήσεις τακτικής συντήρησης των συσκευών, καθώς και ο έλεγχος στεγανότητας  των εγκαταστάσεων κάθε 4 έτη, με ευθύνη του Καταναλωτή, σε συνεργασία με αδειοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Παρουσιάστηκαν επιπλέον στατιστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής εγγράφων, που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία για την ηλεκτρονική διαχείριση των μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.

Τα σημαντικά οφέλη του workshop αναγνώρισαν οι συμμετέχοντες, καθώς ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος κατά τη διάρκεια του οποίου δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναφορικά με τα θέματα που αναπτύχθηκαν.

Ολοκληρώνοντας, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι κύριο μέλημα του Διαχειριστή, των τεχνικών φορέων και όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου, είναι η ασφαλής χρήση του, προς όφελος των Τελικών Καταναλωτών.